Met een ontslagdossier staat u sterker

Met een ontslagdossier staat u sterker

Als u een medewerker wilt ontslaan, maar u krijgt dat in onderling overleg niet voor elkaar, wordt het een zaak voor de kantonrechter. Die zal uw ontslagreden niet accepteren zonder ontslagdossier. Het ontslag kan wel doorgang vinden, maar dan op grond van het feit dat de arbeidsrelatie verstoord is. In dat geval betaalt u een hogere ontslagvergoeding.

Een ontslagdossier bouwt u in stappen op. Hoe zien die stappen eruit?

– Spreek uw medewerker direct aan als hij niet goed presteert of als zijn gedrag te wensen overlaat. Leg dit schriftelijk vast en noteer wat er is besproken. U kunt uw werknemer ook    een schriftelijke waarschuwing geven.
– Stel een verbetertraject voor en leg vast hoe dat eruitziet. Waarom is het traject nodig? Wat moet er concreet verbeterd zijn aan het einde van het traject en hoe meet u dat? Wat     vindt de medewerker zelf en wat zegt hij nodig te hebben? Ook over de duur van het traject en over de begeleiding en evaluatie moet u duidelijk zijn. En communiceer naar uw   medewerker wat de consequenties zijn als hij de verbeteringen niet realiseert.
– Bespreek gedurende het traject regelmatig met uw medewerker hoe het gaat. Leg die evaluatiemomenten van tevoren vast en sla er geen een over, ook niet als u tevreden bent   over de vorderingen. Het is belangrijk dat u goed schriftelijk vastlegt hoe het traject verloopt. Laat dat uw medewerker lezen en laat hem tekenen voor akkoord, of in elk geval voor     ontvangst. Bewaar alle gespreksverslagen en correspondentie in het personeelsdossier van de werknemer en geef hem kopieën van de documenten.
– Aan het eind van het verbetertraject heeft u een eindgesprek met uw medewerker. Zijn de verbeterpunten voldoende gerealiseerd? Zo ja, is verdere monitoring gewenst? Zo nee,   waar ligt dat dan aan en wat zijn de gevolgen?
– Als u nog steeds ontevreden bent over uw medewerker heeft u verschillende mogelijkheden: u kunt het verbetertraject verlengen, de medewerker overplaatsen of het   dienstverband beëindigen. Als dat ontslag in onderling overleg kan, spreekt u af hoe u uit elkaar gaat. Lukt dat niet, dan kunt u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter   indienen. En dan staat u met uw ontslagdossier een stuk sterker.

Juridische hulp in ontslagzaak
Ook met een goed ontslagdossier kan dan de hulp van een jurist nodig zijn in een ontslagzaak. Een rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst. Vraag ons naar de mogelijkheden en de kosten en laat u adviseren.